Privacyverklaring Arbeidstaal re-integratie

Het is voor ons allen van belang dat uw privacy wordt gewaarborgd. De verwerking van uw gegevens gebeurt door Arbeidstaal re-integratie op een wettelijke, correcte en transparante manier. In dit privacy reglement leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Mijn gegevens

Postadres
Arbeidstaal Re-integratie
Marjolein 6
5091 DL Oostelbeers

Gesprekslocatie Tilburg
Groenstraat 139
5021 LL Tilburg

florian@arbeidstaalreintegratie.nl
www.arbeidstaalreintegratie.nl

Persoonsgegevens en het gebruik hiervan door Arbeidstaal re-integratie

Arbeidstaal re-integratie verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via e-mail en in gesprekken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen van de opdrachtgever in het kader van onze dienstverlening. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot medewerkers van Arbeidstaal re-integratie en de organisaties waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming omschrijft een persoonsgegeven als volgt:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Indien dit privacy reglement naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie.
Arbeidstaal re-integratie verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan: verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze kandidaten / werkzoekenden:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Inkomstenbron / uitkering
 • Curriculum Vitae
 • Notities welke samen met de klant worden gemaakt in gesprekken
 • Verslaglegging voortgang traject voor opdrachtgever

Wij verwerken de volgende klantgegevens van onze opdrachtgevers:

 • Trajectplan
 • Re-integratieplan
3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Het onderhouden van contact met klant en opdrachtgever
 • Indien toestemming van de klant is verleend, worden persoonsgegevens gedeeld mogelijke nieuwe werkgevers (acquisitie)
 • Een goede en efficiënte dienstverlening; beheer van ons klantenbestand; administratieve handelingen
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of coaching van klanten en werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals WvP (Wet verbetering Poortwachter)
4. Grondslagen

Wij verzamelen en verwerken gegevens van klanten om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat Arbeidstaal re-integratie hier in het kader van onze dienstverlening gerechtvaardigd belang bij heeft, zoals;

 • Het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
5. Bewaartermijnen

Na beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle persoonsgegevens 7 jaar na sluiten dossier verwijderd. De gegevens welke noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven 10 jaar bewaard.

6. Inzage/ wijzigen/ verwijderen van gegevens

Als u inzage wenst in uw gegevens of gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u een inzage- , wijzigings- of verwijderverzoek indienen via florian@arbeidstaalreintegratie.nl
Het recht op een inzage- wijzigings- of verwijderverzoek wordt alleen toegestaan indien u of uw gemachtigde zich kan legitimeren.

7. Beveiliging persoonsgegevens

Arbeidstaal re-integratie doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan verwerkers welke namens Arbeidstaal re-integratie diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn zij eraan gebonden de persoonsgegevens volgens minimaal eenzelfde beveiligingsniveau te beveiligen en verwerken.

8. Luisteren is leren

Heeft u een compliment, een klacht of een suggestie welke u graag met ons wilt delen? Of is er sprake van een (vermoedelijk) datalek?
Dan kunt u dit direct per email melden via florian@arbeidstaalreintegratie.nl of per post:
Arbeidstaal re-integratie t.a.v. Florian Staal, Marjolein 6, 5091 DL Oostelbeers.
Komen we er desondanks toch niet samen uit? Dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Privacy beleid
 • www.arbeidstaalreintegratie.nl
  De website https://www.arbeidstaalreintegratie.nl en de daaraan gekoppelde (internet-) diensten worden u ter beschikking gesteld door Arbeidstaal re-integratie gevestigd te Oostelbeers met KVK inschrijfnummer 81365047. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteert Arbeidstaal re-integratie een privacy beleid. Wij garanderen, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van al onze klanten. Dit houdt in dat wij, ook van onze samenwerkingspartners, een maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
 • Privacy beleid andere websites
  Op deze website hebben wij links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.
 • Cookies
  Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor statistieken. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website. Kijk voor meer informatie over cookies op de website van de Rijksoverheid. We gebruiken de cookies om via Google Analytics inzicht te krijgen in de bezoekersstromen en paginaweergaven. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
10. Actualiteit

Arbeidstaal re-integratie kan deze privacy verklaring aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er wetswijzigingen doorgevoerd worden, of indien er nieuwe opdracht-/verwerkingsvormen geïmplementeerd worden. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen.